Ważne !!


Ogólne informacje dotyczące zajęć:

  1. Ilość osób ograniczona 12 plus trener.
  2. Po każdych zajęciach sala jest dezynfekowana.
  3. Każdy posiada własny sprzęt sportowy.
  4. Osoby korzystają w sposób ograniczony z szatni, prysznica i WC.
  5. Przestrzegane są zalecenia GIS oraz wszystkich instytucji.
  6. Przed wejściem każdy ma mierzoną temperaturę oraz dezynfekuje ręce przed i po zajęciach.
  7. Każdy uczestniczy na własne ryzyko.
  8. Identyfikacja następuje przez nr telefonu.

Procedury zapobiegawcze: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/trenerów

Pracownicy/trenerzy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Należy podzielić realizowane przez pracowników obiektu zadania tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

Kluby/siłownie/obiekty wspinaczkowe są obowiązane zapewnić:

osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

możliwość zachowania odległości między pracownikami, co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej).

Należy zorganizować pracę z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych, spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy pracownikami minimum 1,5 m; preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

wprowadzenie różnych godzin przerw,

zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

Szczególną troską należy objąć pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażować w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60. r.ż. oraz przewlekle chorych.

Wytyczne dla pracowników:

przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,

nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe (ćwiczenia siłowe) – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami (minimum 1,5 metra),

zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (rekomendowane minimum 1,5 m),

regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),

podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,

starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą),

dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki świateł czy urządzeń. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;

unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:

przed i po pracy z klientem,

po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,

przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu,

po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,

przed i po skorzystaniu z toalety,

przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,

przed i po posiłku, spożywaniu napojów.

Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.